Software Component Fabasoft Integration for Highcharts Visuals (FSCHIGHCHARTS@1.1001)

Actions

ReferenceName
FSCHIGHCHARTS@1.1001:GetHighchartsJSON
FSCHIGHCHARTS@1.1001:HighchartsJSONAllowMultipleTypes

Component Objects

ReferenceName
FSCHIGHCHARTS@1.1001:CTRLHighcharts
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrContextButtonTitleChart Context Menu
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrDownloadJPEGDownload JPEG Image
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrDownloadPDFDownload PDF Document
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrDownloadPNGDownload PNG Image
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrDownloadSVG Download SVG Vector Image
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrDrillUpTextBack to {series.name}
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrLoadingLoading...
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrNoDataNo data to display
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrNumericSymbols1EE
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrNumericSymbols1GG
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrNumericSymbols1KK
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrNumericSymbols1MM
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrNumericSymbols1PP
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrNumericSymbols1TT
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrPrintChartPrint Chart
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrResetZoomReset Zoom
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrResetZoomTitleReset Zoom Level 1:1
FSCHIGHCHARTS@1.1001:StrWeekOfFormatWeek of %1$s